• ALV 11 mei 2022

 •  

  Beste leden,

  Op woensdag 11 mei, aanvang 20.00 uur ( inloop vanaf 19.45 uur) zal in ons clubhuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaatsvinden.

  Tijdens deze ledenvergadering zal het bestuur, onder andere aan de hand van de jaarverslagen, de leden informeren over de stand van zaken binnen de portefeuilles.

  Punten voor de rondvraag ontvangen wij graag schriftelijk tot een uur voor aanvang van de vergadering.
  Deze vergadering is er binnen het bestuur een aftredend bestuurslid (penningmeester Mark van der Graaf) en zullen drie nieuwe kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen.
  Mochten andere leden zich eveneens beschikbaar willen stellen voor het bestuur, of mochten er leden zijn die bezwaren hebben tegen de benoeming van de onderstaande kandidaat-bestuursleden, dan kunnen deze leden zich schriftelijk melden via  bestuur@weidevogels.nl

  Alle stukken kunnen van tevoren worden opgevraagd bij bestuur@weidevogels.nl

  Agenda ALV 11 mei 2022 onder voorbehoud 
  Aanvang: 20:00
  Locatie: Clubhuis

    

  1.  Opening

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen

  3.  Notulen ALV 2021

  4.  Vacaturekrant

  5.  Terugblik op 2021

  6.  Jaarrekening 2021

  7.  Verslag Kascontrolecommissie

  8.  Dechargeverlening

  9.(Her)verkiezing bestuursleden

      Voorzitter              Ronald Vos  

      Secretaris              vacant                                     voorstel/benoeming Mandy van Dijk

      Penningmeester     aftredend Mark van der Graaf     voorstel/benoeming Jeroen van den Berg 

      Technische zaken    Arnold Alexander

      Kantinezaken          Arjan Smit

      Sponsorzaken         vacant                                    voorstel/benoeming Jouke Dukel           

      Jeugdzaken            Celest Slabbekoorn

  10.Begroting 2022

  11.Contributie en vaststelling contributie 2022

  12.Doelstelingen 2022 waar onder het scheidsrechter plan

  13. Renovatie velden/terras 4e kwartaal 2023

  14.Rondvraag

  Met vriendelijke korfbal groet,

  Ronald Vos 
  Voorzitter