• Beste leden,

  Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen moeilijke en verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. 

  Het bestuur probeert in de tussentijd zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. 

  Namens het bestuur nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zoals bekend (digitaal online) plaats zal vinden op dinsdag 1 december om 20:00 uur.

  U begrijpt dat wij in deze tijden van de Coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering (die we normaal gesproken in het eerste half jaar hielden) hebben moeten uitstellen.

  Het bestuur heeft tevens moeten besluiten om de ALV online te doen plaats vinden.  Niet ideaal, maar het kan niet anders. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft, vernemen wij dat graag, onder vermelding van uw redenen.


  Zoals boven benoemd zal de ALV online worden gehouden, we gaan dat doen via MS Teams. U dient zich voor online-deelname aan de ALV aan te melden via een e-mail aan bestuur@weidevogels.nl

  U krijgt dan van ons een strikt persoonlijke link toegezonden waarmee u kunt inloggen via u mobiel, tablet of pc. U hoeft geen specifieke software te instaleren. Met deze link krijgt u dan ook een handleiding van MS teams

  Het stemmen tijdens de ALV zal gaan door het handje te gebruiken van het MS Teams programma. Uiteraard zullen we een en ander goed uitleggen tijdens de ALV. Bij vragen kunt u een mail sturen naar bestuur@weidevogels.nl

  Tijdens de ALV zullen we Jaarrekening 2019 en Begroting 2020 uitvoerig toelichten, en ook alvast voorzichtig vooruitblikken naar 2021-2023.

  Boekjaar 2019 hebben we redelijk in lijn met de Begroting 2019 kunnen afsluiten. En de vereniging slaat zich naar verwachting financieel goed door 2020 heen. We kiezen er voor om deze twee concept-stukken niet integraal vooraf aan u allen te verzenden.

  Het bestuur zal op de ALV het voorstel indienen om de verplichte kledingbijdrage met ingang van 4e kwartaal 2020 in verband met introductie van de nieuwe kledinglijn te verhogen en vast te stellen op € 8,75 per kwartaal (was: € 6,25 per kwartaal). Daarnaast zal er een borg worden gevraagd van € 25,-- (per lid, tevens maximaal bedrag per gezin met meerdere spelende kinderen). Deze borg krijgen de leden terug als het kledingpakket weer in goede orde wordt ingeleverd. (Inschietshirt mag men houden)

  In lijn met de Corona wetgeving bieden we u tot 72 uur voor aanvang van de ALV de gelegenheid om eventuele vragen in te dienen over de agenda en/of andere stukken, waaronder het kledingreglement. Uw vragen kunt u sturen naar bestuur@weidevogels.nl

  Mocht u vooraf specifiek interesse en/of vragen hebben over Jaarrekening 2019 of Begroting 2020, dan kunt u even rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester, via penningmeester@weidevogels.nl

  Het Bestuur en de commissies hebben afgelopen maanden snoeihard gewerkt om de vereniging in gang te houden en de ALV goed voor te bereiden.

  Er zijn twee vacatures in het Bestuur (Secretaris en Bestuurslid Sponsoring) en ook nog veel vacatures in diverse commissies die we nogmaals nadrukkelijk onder uw aandacht willen brengen en hopen in te vullen tijdens de ALV.

  Voor een geldige ledenvergadering dient er een ruime opkomst vanuit de leden te zijn. We hopen dan ook dinsdag 1 december a.s. om 20.00 uur veel leden online te mogen begroeten.

   

  Agenda:

   

  1.  Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 20 november 2019
  4. Mijlpalen bestuur 2019
  5. Jaarrekening 2019
  6. Verslag Kascontrolecommissie
  7. Benoeming bestuursleden
  8. Kleding en kledingreglement
  9. SRC - update juridische kwestie
  10. Doelstellingen 2020/2021
  11. Begroting 2020
  12. Rondvraag
  13. Sluiting Virtuele borrel

   

  Afmelden voor de vergadering (liever niet natuurlijk) en opvragen van stukken kan via bestuur@weidevogels.nl.

  Graag tot 1 december

    

  Met vriendelijke korfbal groet,

   

  Ronald Vos

  Voorzitter Weidevogels