DSC_1388.JPGDSC_2608.JPGDSC_4945.JPGDSC_7474.JPGDSC_0096.JPGDSC_5132.JPGDSC_7311.JPGDSC_7396.JPG

Huishoudelijk regelement

KORFBALVERENIGING WEIDEVOGELS, BLEISWIJK

BEGRIPPEN EN DEFINITIES

1. Het Huishoudelijk Reglement (HR) van de korfbalvereniging Weidevogels verstaat onder:  a. het bestuur: het algemeen bestuur van de korfbalvereniging Weidevogels; b. leden: de leden en junior-leden van de korfbalvereniging Weidevogels;  c. de (J)ALV: (jaarlijkse) algemene ledenvergadering van de korfbalvereniging Weidevogels;  d. commissie: groep van personen, met een bepaalde, door het bestuur gedelegeerde taak en verantwoordelijkheid;  e. statuten: de op 24 maart 1992 door de ALV vastgestelde statuten van de korfbalvereniging Weidevogels. 

KLEUREN EN TENUE

2.1 De kleuren van de vereniging zijn wit en oranje.  2.2 Het clubtenue bestaat uit:  dames:  - een wit shirt met oranje bedrukking, een zwart embleem en een kraag met opschrift "Korfbalvereniging Weidevogels";  - een oranje rok met verenigingslogo in zwart bedrukt aan de linkerzijde en daaronder een oranje, witte of zwarte broek of een volledig oranje broekrok met idem logo;  - witte sokken zijn wenselijk.  heren:  - shirt, zie dames;  - een oranje korte broek met verenigingslogo in zwart bedrukt aan de linkerzijde;  - sokken, zie dames.  2.3 Van het in artikel 2.2 bepaalde kan worden afgeweken als:  a. men in een speciaal daarvoor gemaakt tenue dient te spelen, beschikbaar gesteld door de vereniging (bijv. bij sponsoring);  b. men in een reserve-tenue dient te spelen, beschikbaar gesteld door de vereniging;  c. na goedkeuring door het bestuur.  De onder 2.3 a en b genoemde tenues zijn en blijven eigendom van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist. 

LEDEN

3. De leden worden naar leeftijd op een door het korfbalverbond vast te stellen peildatum en leeftijdsindeling onderscheiden in:  a. senioren;  b. junioren;  c. aspiranten;  d. pupillen;  e. welpen. 

LIDMAATSCHAP

4.1 Een aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.  4.2 Het bestuur maakt de aanmelding zo spoedig mogelijk bekend via de daartoe gebruikelijke kanalen. De ballotagecommissie, indien ingesteld door de ALV, brengt binnen een week advies uit aan het bestuur, dat daarna zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING WEIDEVOGELS, BLEISWIJK

4.3 De weigering tot toelating als lid van de vereniging (zie artikel 3 van de statuten) kan geschieden om de volgende redenen:  a. een tekort aan sportaccommodatie; in dat geval dient een wachtlijst te worden aangelegd, waarop het afgewezen lid geplaatst kan worden. Van de wachtlijst worden bij uitbreiding van de accommodatie leden tot de vereniging toegestaan in volgorde van aanmelding;  b. na een eerdere opzegging of ontzegging door de vereniging;  c. andere gewichtige redenen.  De weigering en reden van weigering dienen aan de ALV kenbaar te worden gemaakt. 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP DOOR HET LID

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden aan het einde van het korfbalseizoen (per 1 juli), met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Hiervan uitgezonderd is het proeflidmaatschap voor een nieuw lid wat wordt aangegaan voor een halfjaar, wat na afloop van deze periode automatisch wordt omgezet in een lidmaatschap voor de periode van telkens een jaar. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

SCHORSING

6.1 Het bestuur is gerechtigd deze bevoegdheid over te dragen aan een trainer of een andere medewerker met leidinggevende bevoegdheden. Het bestuur bepaalt daarbij de richtlijnen voor het schorsen van een lid, alsmede de duur van een schorsing.  6.2 Een schorsing kan worden opgelegd in geval van het niet voldoen aan verenigings verplichtingen en/of wangedrag.  6.3 Een schorsing kan zijn een algemene of een bijzondere schorsing. Bij een algemene schorsing kan het geschorste lid geen enkel verenigingsrecht uitoefenen behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 1 van de statuten. Bij een bijzondere schorsing kan het geschorste lid door het bestuur aangeduide verenigingsrechten niet uitoefenen.  6.4 Een schorsing wordt opgelegd voor een bepaalde tijd. Deze kan worden voorafgegaan door een voorlopige schorsing. De voorlopige schorsing geldt voor een periode van maximaal een week; de schorsing voor bepaalde tijd geldt voor een periode van maximaal een jaar en dient schriftelijk aan het lid kenbaar te worden gemaakt met opgave van redenen. Het geschorste lid heeft het recht om op de eerstkomende algemene vergadering zijn schorsing als agendapunt op te laten voeren. 

RECHTEN VAN LEDEN

7.1 Het lid heeft het recht, behoudens het in artikel 6 van het HR bepaalde, om:  a. gebruik te maken van alle door de vereniging geboden voorzieningen;  b. te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van korfbalverbondswege gestelde eisen voldoet en de aan zijn indeling verbonden plichten aanvaardt. De indeling geschiedt naar leeftijd (zie lid 3.1 van het HR), vervolgens naar speelsterkte of op zijn/haar verzoek op lager niveau;  c. naar evenredigheid te worden aangewezen voor serie- of vriendschappelijke wedstrijden;  d. gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent met inachtneming van de statuten en het HR;  e. de algemene ledenvergadering bij te wonen en aldaar het woord te voeren. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING WEIDEVOGELS, BLEISWIJK

7.2 Donateurs, ouders van junior-leden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht om op de (J)ALV het woord te voeren. Ereleden en leden van verdienste hebben aldaar stemrecht. Ereleden hebben het recht bestuursvergaderingen bij te wonen, zij hebben daar een raadgevende stem. 

PLICHTEN VAN DE LEDEN

8. Het lid heeft onder meer de plicht om:  a. bij de indeling in een wedstrijdteam, deel te nemen aan de wedstrijden van dat team en andere, indien daarvoor aangewezen;  b. in geval van verhindering om aan een teamverplichting deel te nemen, hiervan zo spoedig mogelijk op de daartoe gebruikelijke wijze te berichten. Afschrijving dient alleen wegens dringende reden te geschieden;  c. het materiaal met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruikersrisico, te vergoeden;  d. zich zonodig periodiek aan een medische sportkeuring te onderwerpen;  e. geldelijke bijdragen bij vooruitbetaling op een door het bestuur aan te geven wijze te voldoen;  f. een door het verbond opgelegde boete te betalen, voorzover deze het gevolg is van zijn handelen, tenzij het bestuur anders beslist. 

BESLUITVORMING

9.1 Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij bij Statuten en/of HR anders is bepaald.  9.2 Over elk voorstel betreffende zaken wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij het later ingediende voorstel naar het oordeel van de voorzitter van verdere strekking is dan het voorgaande.  9.3 Een schriftelijke stemming staat onder toezicht van een stembureau, dat daartoe door de voorzitter van de ALV wordt ingesteld. Het stembureau bestaat uit drie leden, waarvan max. één lid uit het bestuur. Het stembureau stelt de uitslag van de schriftelijke stemming vast. 

HET BESTUUR

10.1 Het dagelijks bestuur bestaat in elk geval uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het beslist in spoedeisende aangelegenheden.  10.2 Behalve de taken genoemd in de Statuten heeft het bestuur tot taak:  a. ervoor zorgdragen dat de Statuten, HR en andere reglementen van de korfbalvereniging Weidevogels worden nageleefd; b. het in overleg treden met de gemeente Bleiswijk en andere instanties;  c. het activeren, coördineren en samenbundelen van de activiteiten van de vereniging;  d. het arbitreren bij geschillen tussen commissies en/of personen. De beslissingen van het bestuur zijn bindend, maar er is een beroepsmogelijkheid op de ALV;  e. het begeleiden en decharge verlenen van de commissies.  10.3 De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging.  Hij, of bij zijn afwezigheid een door het bestuur per situatie aangewezen vervanger, kan alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, bijwonen, behalve die van de kascontrolecommissie. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en de ALV.  Hij ziet erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING WEIDEVOGELS, BLEISWIJK

10.4 De penningmeester voert op de door het bestuur te bepalen wijze het geldelijk beheer van de vereniging, waarbij hij, na overleg in het bestuur, door andere personen geassisteerd kan worden.  Hij draagt zorg voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vereniging als geheel.  Hij heeft de bevoegdheid en de taak het financieel beheer van de commissies te controleren.  Hij maakt het financieel jaarverslag, de jaarrekening en de begroting voor het komend verenigingsjaar, ter goedkeuring door de (J)ALV. 

COMMISSIES

11. Er zijn bestuurscommissies en ALV-commissies.  Het instellend orgaan bepaalt daarbij de taak en samenstelling van deze commissies en is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. 

BESTUURSCOMMISSIES

12. Onder meer worden de volgende bestuurscommissies benoemd/opgeheven:  a. jeugdcommissie;  b. commissie Kantine en Onderhoud Accommodatie;  c. technische commissie;  d. jeugd technische commissie; e. materiaalcommissie;  f. voerbakcommissie;  g. toernooicommissie;  h. kampcommissie;  i. activiteitencommissie;  j. commissie Schoolkorfbal;  k. commissie Sponsoring; 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGCOMMISSIES

13. Onder meer kunnen de volgende ALV-commissies worden benoemd/opgeheven:  a. kascontrolecommissie;  b. ballotagecommissie. 

BESTUURS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN

14.1 Bestuurs- en commissievergaderingen worden uitgeschreven door of namens de voorzitter van het desbetreffende orgaan.  Bestuursvergaderingen kunnen uitgeschreven worden op verzoek van twee bestuursleden. Het bestuur vergadert minstens 11 keer per jaar.  14.2 De afgevaardigden voor de verbonds- en regiovergaderingen worden door de voorzitter aangewezen. 

SLOTBEPALINGEN

15.1 Besluiten tot wijzigingen van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een Algemene Ledenvergadering.  15.2 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beschikt het bestuur.

april 2006

Aangemaakt: 08 dec 2015 22:30. Laatst gewijzigd: 08 dec 2015 22:30

Home Zoeken Sitemap Inloggen

Je bent niet ingelogd. Inloggen of registreren

Help
Facebook Twitter Instagram Youtube
SponsorKliks, gratis sponsoren!