• Uitnodiging ALV 01 juni 2021

 • Beste leden,

  Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt.

  Namens het bestuur nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zoals bekend (digitaal online) plaats zal vinden op dinsdag 1 juni om 20:00 uur.

  Het bestuur heeft wederom moeten besluiten om de ALV online te doen plaats vinden.  Niet ideaal, maar het kan niet anders. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft, vernemen wij dat graag, onder vermelding van uw redenen.

  Zoals boven benoemd zal de ALV online worden gehouden, we gaan dat doen via MS Teams. U dient zich voor online-deelname aan de ALV aan te melden via een e-mail aan bestuur@weidevogels.nl

  U krijgt dan van ons een strikt persoonlijke link toegezonden waarmee u kunt inloggen via u mobiel, tablet of pc. U hoeft geen specifieke software te instaleren.

  Het stemmen tijdens de ALV zal gaan door het handje te gebruiken van het MS Teams programma. Uiteraard zullen we een en ander goed uitleggen tijdens de ALV. Bij vragen kunt u een mail sturen naar bestuur@weidevogels.nl

  In lijn met de Corona wetgeving bieden we u tot 72 uur voor aanvang van de ALV de gelegenheid om eventuele vragen in te dienen over de agenda en/of andere stukken. Uw vragen kunt u sturen naar bestuur@weidevogels.nl

  Mocht u vooraf specifiek interesse en/of vragen hebben over Jaarrekening 2020 of Begroting 2021, dan kunt u even rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester, via penningmeester@weidevogels.nl

  Het Bestuur en de commissies hebben afgelopen maanden snoeihard gewerkt om de vereniging in gang te houden en de ALV goed voor te bereiden.

  Er zijn twee vacatures in het Bestuur (Secretaris en Bestuurslid Sponsoring) en ook nog veel vacatures in diverse commissies die we nogmaals nadrukkelijk onder uw aandacht willen brengen en hopen in te vullen tijdens de ALV.

  Voor een geldige ledenvergadering dient er een ruime opkomst vanuit de leden te zijn. We hopen dan ook dinsdag 1 juni a.s. om 20.00 uur veel leden online te mogen begroeten.

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 01 december 2020
  4. Vacaturekrant
  5. Terugblik op 2020
  6. Jaarrekening 2020
  7. Verslag Kascontrolecommissie
  8. Benoeming / Aftreden bestuursleden / Decharge
  9. SRC - update juridische kwestie

  Pauze

  1. Doelstellingen 2021
  2. Begroting 2021
  3. Toekomst KV Weidevogels
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

   

  Aanmelden of afmelden (liever niet natuurlijk) voor de vergadering en opvragen van stukken kan via bestuur@weidevogels.nl. Graag tot 1 juni.

   

  Met vriendelijke korfbal groet,

  Ronald Vos

   

  Voorzitter Weidevogels