• Uitspraak rechtszaak SRC

 • LEDENBRIEF NUMMER 09     

  UITSPRAAK HOGER BEROEP ZAAK
  JURIDISCH HUURCONFLICT SPORTHAL SRC ROTTEMEREN


  16 december 2021

  Beste leden, ouders en sponsors van Weidevogels,

  1.  Om met de deur in huis te vallen!
  Zoals onlangs aangekondigd, we hebben goed nieuws! Het Gerechtshof Den Haag heeft 23 november 2021 uitspraak gedaan in de hoger beroepzaak tegen onze ex-zaalverhuurder SRC Rottemeren.
  Kortgezegd……… ook het Gerechtshof Den Haag heeft Weidevogels geheel in het gelijk gesteld. Hiermee sluiten we een periode van drie jaar ellende af. Hoe zat het ook alweer?  Een laatste korte terugblik en afsluitende conclusie is op zijn plaats.   

  2. Terugblik op bodemprocedure rechtszaak - februari 2020
  De kantonrechter van Rechtbank Rotterdam heeft (zie Ledenbrief van 20 februari 2020) Weidevogels op 7 februari 2020 in het gelijk gesteld in de bodemprocedure over het huurconflict dat we sinds begin 2018 hebben met ex-zaalverhuurder SRC Rottemeren. De kantonrechter heeft geoordeeld dat SRC Rottemeren (‘SRC’) op meerdere punten ernstig en toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit onze huurovereenkomst.

  Toerekenbaar tekort geschoten ….. in gewoon Rotterdams vertaald: SRC heeft sinds begin 2018 bewust een aantal belangrijke afspraken uit onze huurovereenkomst aan haar laars gelapt. Met als duidelijk en uitgesproken doel het forceren van een voortijdige beëindiging van onze nog doorlopende huurovereenkomst. Om zo de SRC-sportzaal weer beschikbaar te krijgen voor een nieuwe huurder, die meer huur in het laatje zou brengen.

  SRC is, zo hebben we allemaal ervaren, ver gegaan om ons eruit te krijgen. Zo voldeed de SRC-sportzaal na de uitbreiding van de sportschool in zomer 2018 niet meer aan de eisen van korfbalbond KNKV aangezien de kleedkamers sindsdien alleen nog buitenom bereikbaar waren. Een gevaarlijke en ongewenste situatie. Tevens werd de horeca verkleind en nagenoeg geheel ontmanteld, en werden de bedrijfsleider en het vaste horecapersoneel ontslagen. Ook onze eigen horecavrijwilligers werden plots en zonder goede reden uit de horeca geweerd waardoor we onze kantine-opbrengsten misliepen. En verder waren er voortdurend en aantoonbaar problemen met de sportzaal (o.a. defecte zaalverlichting, lekkages, vervuiling sportvloer, te lage zaaltemperatuur etc.). Het gemis van bedrijfsleider en horecapersoneel was groot.

  Dit alles ging ten koste van het sportklimaat, de sfeer en de veiligheid van onze leden en vrijwilligers. Daarenboven heeft SRC ons voortdurend onder druk gezet met onterechte extra huurnota’s, dreigende sluiting, faillissementen en valse beschuldigingen. Vanzelfsprekend hebben we herhaaldelijk tegen al deze wantoestanden schriftelijk bezwaar gemaakt.

  Tevergeefs. We kunnen gerust concluderen dat SRC ons, nadat we in 2016 door hen waren binnengehaald, doelbewust en vakkundig heeft uitgerookt.

  Het KNKV heeft naar aanleiding van onze klachten de SRC-sportzaal in najaar 2018 gekeurd en een zeer kritisch keuringsrapport aan SRC uitgebracht. SRC heeft daar niets mee gedaan. Het KNKV heeft de SRC-sportzaal in juni 2019 uiteindelijk definitief afgekeurd na een reeks schriftelijke aanmaningen. De sportzaal voldeed niet meer aan de eisen van KNKV/NOC*NSF en was niet langer geschikt voor onze korfbalsport. SRC heeft dit doelbewust laten gebeuren.  

  Weidevogels heeft de huurovereenkomst vervolgens in juli 2019 noodgedwongen en, naar het oordeel van de kantonrechter terecht, zelf buitengerechtelijk ontbonden.

  De kantonrechter heeft verder geoordeeld dat SRC aansprakelijk is voor de door Weidevogels geleden schade van deze onvermijdelijke voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

  Daarnaast heeft de kantonrechter de vorderingen en eisen van SRC (o.a. eis tot betaling van door ons betwiste gefingeerde huurnota’s voor zaaluren die we niet hebben afgenomen) integraal afgewezen wegens gebrek aan onderbouwing.

  Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de schade heeft de kantonrechter een fors voorschot op de schadevergoeding aan Weidevogels toegekend, die we in april 2020 via deurwaarder en beslaglegging op banktegoeden hebben kunnen incasseren. Dit vonnis van de kantonrechter was een eerste grote stap in de goede richting.    

  3. Hoger beroep SRC – maart 2020
  SRC heeft, zoals bekend, in maart 2020 bij het Gerechtshof Den Haag hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter. Deze rechtszaak is in juni 2020 gestart en we hebben de zomermaanden van 2020 besteed aan het opstellen van ons verweer en onze processtukken. Deze stukken zijn in oktober 2020 ingediend bij het Gerechtshof. Drie rechters hebben opnieuw alle feiten en omstandigheden van het huurconflict beoordeeld en de eerdere uitspraak van de kantonrechter getoetst. Op 23 november 2021 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in de hoger beroepzaak.

  4. Uitspraak hoger beroep procedure 23 november 2021
  Ook in hoger beroep is Weidevogels geheel in het gelijk gesteld. Het Gerechtshof heeft ook in tweede instantie niets heel gelaten van de eisen en verhalen van SRC. En ook alle bezwaren (grieven) die SRC heeft ingebracht tegen het vonnis van de kantonrechter zijn door rechters van tafel geveegd. Daarnaast heeft het Gerechtshof het door de kantonrechter toegekende voorschot op de schadevergoeding getoetst. Zij heeft een aantal ingediende schadeposten alsnog toegekend, waardoor de toegekende schadevergoeding is verhoogd. Onze advocaat heeft deze aanvullende financiële vordering bij SRC ingediend en dit bedrag is inmiddels al ontvangen van SRC.  

  Daar staat tegenover het Gerechtshof ook heeft geoordeeld dat we geen mogelijkheid meer krijgen om overige nog niet-toegekende schadeposten in een vervolgprocedure (schadestaatprocedure) nader te onderbouwen. Het Gerechtshof is van oordeel dat met deze definitieve gerechtelijke uitspraak (eindarrest) de door Weidevogels geleden schade in voldoende mate is gecompenseerd. Wij leggen ons daarbij neer. SRC is als verliezend partij ook in deze hoger beroepzaak veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

  5. Mogelijkheid tot cassatieprocedure
  Partijen kunnen nog in beroep gaan tegen het eindarrest van het Gerechtshof via een zogenaamde cassatieprocedure een nog hogere rechter, de Hoge Raad. Wij zien in het eindarrest geen enkel aanknopingspunt voor een cassatiezaak, en zullen hiervan geen gebruik maken.

  6. Samenvattend …. en hoe nu verder
  In 2016 heeft Weidevogels weloverwogen het besluit genomen om op uitnodiging van SRC naar de SRC-sportzaal te verhuizen. We konden daar met alle teams op één ruime locatie op twee avonden trainen, op zaterdag onze wedstrijden spelen en via inzet van leden meedelen in de horeca-opbrengsten. Onze komst droeg er ook aan bij dat de noodlijdende exploitatie van het sportcomplex aan de Kooilaan weer rendabel gemaakt kon worden.

  We hebben de vijfjarige huurovereenkomst destijds zelf opgesteld en laten toetsen door een gespecialiseerde jurist, en daarmee onze afspraken, positie en rechten goed vastgelegd. Achteraf gezien een prima beslissing.

  Het eerste zaalseizoen 2016/2017 verliep vlekkeloos en in zeer goede samenwerking met directie, bedrijfsleiding en barpersoneel van SRC. Helaas draaide de wind daarna 180 graden en bleek de directie van SRC andere plannen te hebben, waar wij niet mee konden instemmen. De rest is geschiedenis.

  Mede dankzij onze rechtsbijstandverzekering hebben we onze zaalcapaciteit in de laatste twee zaalseizoenen via drie kort geding procedures kunnen zekerstellen. En ook na ons vertrek hebben we in de nasleep van het huurconflict samen met onze advocaat de benodigde rechtszaken (onbezoldigd en belangeloos) met succesvol kunnen afronden. Met een rechtlijnige strategie gebaseerd op onderbouwde standpunten en feiten. Met slechts één belang: en dat was het belang van onze vereniging. Met uiteindelijk, zo kunnen we concluderen, een acceptabele uitkomst voor Weidevogels.

  Het recht heeft zijn loop gekregen en de vele honderden uren werk en vele opgeofferde vakantiedagen zijn uiteindelijk niet voor niets geweest. Gedoe waar we als Bestuur en vrijwilligers van een sportvereniging niet om hebben gevraagd. De zes ordners met overlegnotities en de vele processtukken krijgen een mooi plekje in ons archief.

  Bestuur en vereniging kunnen hun blik nu weer volledig en onvoorwaardelijk op de toekomst gaan richten. Een toekomst waarin gezondheid en korfbalplezier op het veld en in de oude vertrouwde Sporthal Rijneveen weer centraal kunnen staan.

  7. Tenslotte
  We bedanken alle (oud-)bestuursleden, ons Legal Team, externe hulptroepen en alle overige leden die ons de afgelopen jaren in de lange reeks rechtszaken en bij andere praktische zaken hebben geholpen. Ook de gemeente en Sportfondsen hebben zich, toen het echt spannend werd, van hun beste kant laten zien en onze vereniging uit de brand geholpen.  Waarvoor dank!

  En uiteraard zijn we, niet in de laatste plaats, grote dank verschuldigd aan onze advocaat, mr. Mark Jan Goedhart van het Rotterdamse advocatenkantoor Moree Gelderblom. Hij heeft ons op een geweldige manier ondersteund en begeleid in deze lastige periode.

  We hebben gezamenlijk in vijf rechtszaken een enorme klus geklaard en we zijn bijzonder tevreden over onze samenwerking, zijn professionele begeleiding en integere procesvoering.

  Leden die geïnteresseerd zijn in de gerechtelijke uitspraken kunnen zich melden bij het bestuur via bestuur@weidevogels.nl.

   

  Fijne feestdagen en blijf gezond !

  Het Bestuur, 16 december 2021